Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht tussen cliënt en mr M.G.W.M. Geurts, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst van opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen als volgt gedefinieerd:
2.1 De cliënt: de contractpartij van mr M.G.W.M. Geurts.
2.2 De advocaat: mr M.G.W.M. Geurts.
2.3 Honorarium: het door de cliënt aan de advocaat te betalen bedrag voor de door de advocaat verrichtte werkzaamheden, waarin niet zijn begrepen kantoor kosten en verschotten, zoals hierna lid 4 en lid 5 gedefinieerd.
2.4 Kantoor kosten: een vast percentage van het honorarium voor de bestrijding van vaste en variabele kosten van kantoorfaciliteiten, zoals (bijvoorbeeld) telefoon, porti, fax, e-mail berichten, papier, enzovoorts. Tenzij anders overeengekomen geldt een percentage van 7% (zegge: zeven procent).
2.5 Verschotten: de kosten, te betalen aan derden, die de advocaat in het belang van de uitvoering van de overeenkomst maakt.
2.6 De declaratie: de door de advocaat aan de cliënt toe te zenden rekening met een opgave van het honorarium, de kantoorkosten, de verschotten en de verschuldigde omzetbelasting.

3. De overeenkomst
3.1 De tussen de cliënt en advocaat te sluiten overeenkomst is een zogenaamde overeenkomst van opdracht.
3.2 Deze overeenkomst van opdracht komt pas tot stand na de schriftelijke aanvaarding van de opdracht door de advocaat.
3.3 De cliënt gaat er mee akkoord, dat de advocaat de overeenkomst desgewenst onder zijn verantwoordelijkheid laat uitvoeren door een aan het kantoor van de advocaat verbonden advocaat of, zonodig, door derden. In dit verband sluit de advocaat toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW uit.

4. De declaratie
4.1 Voor de uitvoering van de werkzaamheden die de advocaat voor de cliënt verricht in het kader van de uitvoering van de gesloten overeenkomst is de cliënt honorarium verschuldigd, vermeerderd met verschotten (hetzij met BTW belaste, hetzij niet met BTW belaste verschotten), kantoorkosten (vermeerderd met BTW) en omzetbelasting, tenzij anders overeengekomen.
4.2 De hoogte van het honorarium kan jaarlijks met ingang van de eerste dag van het nieuwe kalenderjaar door de advocaat/opdrachtnemer worden vastgesteld/aangepast.
4.3 Verrichte werkzaamheden kunnen in beginsel maandelijks in rekening worden gebracht tenzij de overeenkomst zich uitstrekt over een tijdspanne korter dan een maand of tenzij anders overeengekomen.
4.4 De advocaat is steeds gerechtigd om van de cliënt betaling van een voorschot te verlangen. Een door de cliënt betaald voorschot wordt met de einddeclaratie verrekend.
4.5 Als er sprake is van zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van de door de overheid gefinancierde rechtshulp, dan geldt het bepaalde in dit artikel alleen voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de cliënt gebracht worden.

5. Betaling van declaraties
5.1 Betaling van declaraties dient te geschieden op het op de declaratie vermelde bankrekeningnummer. Indien betaling niet plaatsvindt op dit rekeningnummer, leidt dit niet tot kwijting van de cliënt, behoudens het hierna bepaalde.
5.2 Betaling van de gebruikelijke maandelijkse declaratie dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is de vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd.
5.3 Voorschotdeclaraties, bijvoorbeeld in verband met de door de advocaat te maken kosten aan verschotten of anderszins, dienen per omgaande betaald te worden, de advocaat heeft het recht om zijn werkzaamheden eerst aan te vangen nadat de voorschotdeclaratie is voldaan, c.q. het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat de voorschotnota is voldaan.
5.4 Indien het onverhoopt noodzakelijk mocht zijn om invorderingsmaatregelen te treffen tegen de cliënt die in verzuim is, komen de daarmede gemoeide kosten voor rekening van de cliënt met een minimum van 10% (zegge: tien procent) van de openstaande declaraties.

6. Archivering
Het bij de uitvoering van een opdracht gevormde dossier zal door de advocaat/opdrachtnemer tenminste vijf jaar worden bewaard.

7. Aansprakelijkheid van de advocaat
7.1 De aansprakelijkheid van de advocaat, althans de eventuele schadevergoedingsverplichting, jegens cliënten of derden voor schade die voortvloeit althans rechtstreeks verband houdt met de uitvoering van enige overeenkomst is beperkt tot het bedrag waarop de door de advocaat gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico volgens de terzake gesloten verzekeringspolis.
7.2 De polis ligt ter inzage op het kantoor. 
7.3 Wanneer de advocaat derden inschakelt, zal hij daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De advocaat is echter voor (schade die voortvloeit uit) eventuele tekortkoming van deze derden niet aansprakelijk.
7.4 Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het niet (goed) werken van door de advocaat bij de uitvoering van zijn werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulpmiddelen in de ruimste zin des woords, zoals databestanden, apparatuur, software enzovoorts.
7.5 De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor gevallen van opzet of grove schuld van de advocaat of zijn kantoorgenoten c.q. ondergeschikten.

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
8.1 Op de tussen de cliënt en de advocaat gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
8.2 Geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter tenzij de geschillencommissie voor de advocatuur bevoegd is.