Privacyverklaring advocatenkantoor Geurts

Mr Geurts respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. 

Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens mr Geurts verwerkt.

Mr Geurts verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden en om met u te kunnen communiceren. U maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. 

Welke gegevens worden verzameld?

-Voor- en achternaam

-Adresgegevens

−Telefoonnummer

−E-mailadres

−Bedrijfsnaam

Mr Geurts verwerkt deze gegevens ten behoeve van de dienstverlening omdat deze door u als cliënt op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Het doel van het verzamelen van uw gegevens is het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures , het innen van declaraties, advisering, bemiddeling en verwijzing naast het voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Mr Geurts bewaart de persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet en regelgeving.

De bewaartermijn(en) zijn:

Contactgegevens: maximaal 7 jaar

Dossiergegevens: maximaal 5 jaar na afloop van de zaak (wettelijke verplichting).

Mr Geurts deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van mr Geurts, zoals een IT specialist, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij. 

Daarnaast kan mr Geurts persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Met de derde partij die namens en in opdracht van mr Geurts uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG.