Interne klachtenregeling

Advocatenkantoor Geurts streeft naar een optimale kwaliteit in dienstverlening om de belangen van de cliënt zo goed mogelijk te behartigen. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over de dienstverlening.

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van de dienstverlening kunt u dit voor te leggen aan uw mr Geurts. Een klacht kan gaan over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie.  U kunt zich dan schriftelijk wenden tot mr M.G.W.M. Geurts. 

Van belang is dat u uw klacht binnen drie maanden na het moment waarop u kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen en/of nalaten van mr Geurts dat aanleiding tot de klacht heeft gegeven dient voor te leggen. 

De ontvangst van uw klachtbrief zal dit schriftelijk aan u worden bevestigd waarbij u desgewenst zult worden uitgenodigd om uw klacht mondeling toe te lichten.

Mr Geurts draagt zorg voor een behoorlijke behandeling en vastlegging van de klacht.

Geheimhouding wordt onder alle omstandigheden gewaarborgd.

Vervolgens zal er naar worden gestreefd, in samenspraak met u, voor zover mogelijk binnen vier weken tot een oplossing voor het gerezen geschil te komen. De uitkomst zal vervolgens schriftelijk aan u worden bevestigd.

Wanneer u van mening bent dat de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Advocatuur danwel de deken van de Orde van Advocaten te Gelderland om daar uw klacht kenbaar te maken.

Meer informatie over laatstgenoemde mogelijkheid is te vinden op de website van de Gelderse Orde van Advocaten